top of page

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

PRIVACY

Diëtiste Sportverzorger Greet De Schrijver hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy. Ik verwerk uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Diëtiste Sportverzorger Greet De Schrijver houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten).

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Diëtiste Sportverzorger Greet De Schrijver, Krekeldries 20, 9450 Haaltert en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Verdere toelichting

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Verwerking gegevens

De persoonsgegevens worden door mezelf verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting. Hierbij hou ik me aan de wettelijke verplichtingen die me als zorgverlener zijn opgelegd, ik ben als diëtist onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw begeleiding als patiënt of cliënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u me die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging en leefstijl. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van de begeleiding.

Al deze gegevens worden niet gedeeld voor commerciële doeleinden.

Ik verzamel gegevens zowel wanneer u of ik papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die ik van u verwerk, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken en corrigeren. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw Diëtiste Greet De Schrijver terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Beveiliging

Diëtiste Greet De Schrijver neem de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat: de papieren formulieren met patiëntengegevens worden in een afgesloten kast bewaard, de computerprogramma’s voorzien in voldoende beveiliging zodat die niet voor iedereen vrij toegankelijk zijn en computerbeveiliging met paswoorden.

Vragen en opmerkingen kan u steeds aan Diëtiste Greet persoonlijk stellen, of telefonisch via 0474506213, mailen via dietiste.greetds@gmail.com, zij zal steeds het nodige doen om tegemoet te komen aan uw wensen.

 

bottom of page